ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

    ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อัตราเลขที่ 2992) เพื่อปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒8 มีนาคม ๒๕๕5 นั้น

    บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ดังนี้

ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ นายวรภาคย์ ไมตรีพันธ์

Back