ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

                   คณะศึกษาศาสตร์มีความประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

                   1. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย์  จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คลิกเพื่อดูประกาศ

                   2. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา  วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า สาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก สุขภาพจิต จิตประสาทวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมีใบอนุญาตประกอบโรคสิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก  ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คลิกเพื่อดูประกาศ 

                   3. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่อัตรา 2655  วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางคณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาการศึกษา คลิกเพื่อดูประกาศ

Back