สถาบันกวดวิชาดีกรีติวเตอร์ รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน

   สถาบันกวดวิชาดีกรีติวเตอร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาคณิตศาสตร์
หมวดวิชาฟิสิกส์ และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางสาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ภาระงาน
ดำเนินการสอนรายวิชาต่างๆในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร อาทิเช่น รายวิชาทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยดำเนินการสอนนอกช่วงเวลาราชการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติบจากเอกสารแนบ

Back