รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1 ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 2990) ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา
มีคุณสมบัติดังนี้
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 1231) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีคุณสมบัติดังนี้
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Back