รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติงาน
ในคณะศึกษาศาสตร์ และสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 นั้น
บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

Back