รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงาน
สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่
30 เมษายน 2555 นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. นางสาวสุชาดา ประคองเกื้อ
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ

Back