ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเมื่อวันที่
3 พฤษภาคม ๒๕๕5 นั้น
บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑. นางสาวสุชาดา ประคองเกื้อ

ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕5 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงาน
เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์

Back