บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครงานหลายอัตรา

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

กำลังเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพที่พร้อม ก้าวไปสู่...ความสำเร็จ ด้วยกัน

นักวิชาการคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
- ปริญญาตรี/โท สาขาคณิตศาสตร์, สถิติ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์                         
- ปริญญาตรี/โท สาขาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นักวิชาการ (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,
  การวิจัยการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการภาษาไทย 3 อัตรา
-ปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, โบราณคดี

นักวิชาการสังคมศึกษา  4 อัตรา
-ปริญญาตรี/โท สาขาสังคมศาสตร์, สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์

นักวิชาการภาษาอังกฤษ  4 อัตรา
-ปริญญาตรี/โท สาขามนุษย์ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ครุศาสตร์

บรรณารักษ์  1 อัตรา
ปริญญาตรี/โท สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

Back