ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ คือ

  1. บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
  2. บัณฑิตเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
  3. กระบวนการบ่มเพาะความเป็นครูและความรู้ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัย

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ คือ

  1. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณค่าต่อการศึกษา ชุมชนและสังคม
  2. การบูรณาการนวัตกรรมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการสู่สังคม

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ คือ

  1. สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องได้รับบริการทางวิชาการและการศึกษาอย่างมีคุณภาพและสอดคล้อง กับความต้องการของหน่วยงาน
  2. การบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการแก่สังคม การจัดการเรียน การสอนและการวิจัยอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ คือ

  1. อนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าและ เพ่ิมมูลค่าในระบบการจัดการศึกษาเพื่อ การเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้และ ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นอัตตลักษณ์ของภาคใต้

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การบริหารจัดการที่ดี

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ คือ

  1. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
  2. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ