ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ คือ

 1. บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 2. บัณฑิตเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
 3. กระบวนการบ่มเพาะความเป็นครูและความรู้ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัย

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ คือ

 1. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณค่าต่อการศึกษา ชุมชนและสังคม
 2. การบูรณาการนวัตกรรมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการสู่สังคม

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ คือ

 1. สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องได้รับบริการทางวิชาการและการศึกษาอย่างมีคุณภาพและสอดคล้อง กับความต้องการของหน่วยงาน
 2. การบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการแก่สังคม การจัดการเรียน การสอนและการวิจัยอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ คือ

 1. อนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าและ เพ่ิมมูลค่าในระบบการจัดการศึกษาเพื่อ การเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้และ ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นอัตตลักษณ์ของภาคใต้

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การบริหารจัดการที่ดี

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ คือ

 1. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
 2. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจาก แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/10/2018

Business vector created by stories - www.freepik.com


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • 073-331301
 • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


 • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
 • ekkarin.s@psu.ac.th
 • 089-811-4814, 073-331301