อาจารย์ ดร. เรชา ชูสุวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าภาควิชา
คุณวุฒิสูงสุด : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : - การบริหารการศึกษา
                            - การวิจัยทางการศึกษา
E-mail : rechapsu@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์  สังข์ทอง
คุณวุฒิสูงสุด : Ph.D. (Educational Administration) University of Missouri-Columbia, U.S.A.
สาขาที่เชี่ยวชาญ : - การบริหารการศึกษา
                            - นโยบายการศึกษา
                            - ภาวะผู้นำ
                            - การวิจัยเชิงคุณภาพ
E-mail :blackovation@hotmail.com
 
อาจารย์ ดร. ชวลิต  เกิดทิพย์
คุณวุฒิสูงสุด : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : - การบริหารการศึกษา
                            - การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
E-mail :skysliding@hotmail.com
 
อาจารย์ ดร. ธีร หฤทัยธนาสันต์
คุณวุฒิสูงสุด : Ph.D. (Educational Administration), University of Missouri Columbia, U.S.A., 2553
สาขาที่เชี่ยวชาญ : - นโยบายการศึกษา
                            - การวิจัยเชิงปริมาณ
                            - การบริหารการศึกษา
                            - ICT เพื่อการศึกษา
E-mail :h_theera@hotmail.com
 
อาจารย์ ดร. วุฒิชัย  เนียมเทศ
คุณวุฒิสูงสุด : ค.ด. (การบริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
สาขาที่เชี่ยวชาญ : - การบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาระบบสองภาษา
                            (Bilingual Education)
                            - การบริหารหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
E-mail :chaiwut7326@yahoo.com
 
อาจารย์วรภาค ไมตรีพันธ์
คุณวุฒิสูงสุด :ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่เชี่ยวชาญ : - Educational supervision
                            - Curriculum development
E-mail :takashikung@hotmail.com
 
^^TOP^^