คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

E-mail : ekkarin.s@psu.ac.th
Tel : 1600
คุณวุฒิสูงสุด :Ph.D. (Educational Administration) University of Missouri-Columbia, U.S.A

ประวัติโดยย่อรองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์

E-mail : suchada-t@bunga.pn.psu.ac.th
Tel : -
คุณวุฒิสูงสุด :Ph.D. (Rural Development) CLSU, Philippines

รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผน และกิจการพิเศษ


อาจารย์ ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล

E-mail : wuttisak.p@psu.ac.th
Tel : 1602
คุณวุฒิสูงสุด :ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพวรรณ สุภาพวานิช

E-mail : -
Tel : 1606
คุณวุฒิสูงสุด : -

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้


นายจารึก อรรถสงเคราะห์

E-mail : -
Tel : 1603
คุณวุฒิสูงสุด : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล

E-mail : -
Tel : -
คุณวุฒิสูงสุด : -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร


อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

E-mail : -
Tel : -
คุณวุฒิสูงสุด : -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


อาจารย์ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตน์

E-mail : -
Tel : -
คุณวุฒิสูงสุด : -

รองคณบดีและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต


ผศ.ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ

E-mail : wuttichai-n@bunga.pn.psu.ac.th
Tel : -
คุณวุฒิสูงสุด : ค.ด. (การบริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย