ทีมบริหารคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดี

คุณวุฒิสูงสุด :Ph.D. (Educational Administration) University of Missouri-Columbia, U.S.A
อาจารย์ ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล

รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผน และกิจการพิเศษ

คุณวุฒิสูงสุด :ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ

รองคณบดีและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต

คุณวุฒิสูงสุด : ค.ด. (การบริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ

คุณวุฒิสูงสุด :Ph.D. (Rural Development) CLSU, Philippines

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพวรรณ สุภาพวานิช

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คุณวุฒิสูงสุด : Dip. in Occupational Safety and Health in Practice, NIWL, Sweden

นายจารึก อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้

คุณวุฒิสูงสุด : วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

คุณวุฒิสูงสุด : -

อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คุณวุฒิสูงสุด : -

อาจารย์ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณวุฒิสูงสุด : -