วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้นําในการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับชาติ ภายใน พ.ศ.2566

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตและพัฒนาครูที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในสังคัมพหุวัฒนธรรม
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสามารถประยุกต์ได้จริงในสังคม
 3. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
 4. ส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศชาติ (พันธกิจร่วม)

วัฒนธรรม (Culture)

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยม (Core values)

THE SIGN

 1. Team learning การเรียนรู้เป็นทีม
 2. High performance มีประสิทธิภาพ
 3. Engagement ยึดม่ันผูกพันในวิชาชีพและองค์กร
 4. Service mind จิตบริการ
 5. Innovative คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 6. Good governance มีหลักธรรมาภิบาล
 7. Networking การสร้างเครือข่ายการทํางาน

อัตลักษณ์ (Identity)

ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ I-WiSe (Integrity Wisdom Social Engagement)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ครูผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ