วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

พันธกิจ

  • ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • สร้างองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
  • ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
  • สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล