วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้นําในการผลิตและพัฒนาครู ท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับชาติ ภายใน พ.ศ.2564

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสามารถประยุกต์ได้จริงในสังคม
 3. ให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัยแก่ชุมชนและสังคม
 4. สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นภูมิภาคและประเทศชาติ

วัฒนธรรม (Culture)

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยม (Core values)

THE SIGN

 1. Teamlearning การเรียนรู้เป็นทีม
 2. Happiness มีความสุขในการทำงาน
 3. Engagement ยึดม่ันผูกพันในวิชาชีพและองค์กร
 4. Service mind จิตบริการ
 5. Innovative คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 6. Good friend (กัลยาณมิตร)
 7. Networking การสร้างเครือข่ายการทํางาน

อัตลักษณ์ (Identity)

ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ I-WiSe (Integrity Wisdom Social Engagement)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ครูผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ