วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยของภาคใต้

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
 2. ผลิตและพัฒนาผู้บริหารทางด้านการศึกษาที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของวิชาชีพ
 3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านศึกษาศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถนำไปใช้จริงเพื่อสังคม
 4. ให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัยแก่ท้องถิ่น และภูมิภาค
 5. สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ

วัฒนธรรม (Culture)

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยม (Core values)

PSU ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมืออาชีพ

P- Professionalism

 1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคมให้กับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
 2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว วัดได้ ตรวจสอบได้
 3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ

S-Social responsibility

 1. เป็นที่พึ่ง และชี้นำสังคมโดยเฉพาะบริบทการจัดการศึกษา ในภาคใต้ ประเทศและระดับภูมิภาค
 2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
 3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม

U-Unity

 1. มีความรักและสำนึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
 3. ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจเสียสละและอดทน

อัตลักษณ์ (Identity)

ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ I-WiSe (Integrity Wisdom Social Engagement)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ครูผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ