วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยของภาคใต้

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
  2. ผลิตและพัฒนาผู้บริหารทางด้านการศึกษาที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของวิชาชีพ
  3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านศึกษาศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถนำไปใช้จริงเพื่อสังคม
  4. ให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัยแก่ท้องถิ่น และภูมิภาค
  5. สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ